B03.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2550

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
ภาษาศาสตร์ปริชานและแบบลักษณ์ภาษา  รศ.ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
1.ร.ศ.ดร.วรรณา แสงอร่ามเรือง
2.ผ.ศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
3.อ.ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย
4.อ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
5.อ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
6.อ.กมล บุษบรรณ์
7.อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
(โครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 2555

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733050