B03.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2552

 

โครงการวิจัย (ไทย/อังกฤษ) ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  สาขาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ คปก. เรื่อง "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการณ์ลักษณะประจำคำและการณ์ลักษณะทางไวยากรณ์" รศ.ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา สกว. 2552 2555
ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ สกว. 2552 2555
สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ สกว. 1-ก.ค.-52 30-มิ.ย.-55

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733013