โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2553

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการบริหารคลัสเตอร์วิจัยความมั่นคงของมนุษย์ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รศ.ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 2553 2555
การสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์กับความมั่นคงทางสังคม รศ.ดร.

กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา สมาชิก
1.อ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
2.อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
3.อ.ดร.มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์
4.อ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
5.อ.ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ
6.ผ.ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต    (คณะนิเทศศาสตร์) 

คลัสเตอร์วิจัยความมั่นคงของมนุษย์ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 2553 2555
ภาษากับความมั่นคงของคนในชาติ ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ โครงการนวัตกรรมวิชาการ(ฝ่ายวิจัยจุฬาฯ) 15 ก.ย. 53 15 ก.ย. 56