โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
การบริหารคลัสเตอร์วิจัยความมั่นคงของมนุษย์ รศ.ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา สกอ. ต.ค.-53 ก.ย.-56
การบริหารคลัสเตอร์วิจัยความมั่นคงของมนุษย์ รศ.ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา สกอ. ต.ค.-53 ก.ย.-56
โครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาภาษาศาสตร์ และวรรณคดี (โครงการพัฒนาวิชาการจุฬาฯ 100 ปี)  ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ รศ.ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-53 ก.ย.-55