B01.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย (ไทย/อังกฤษ) ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการภูมิศาสตร์คำศัพท์ ผศ.ดร.ม.ร.ว.
อ.ดร.
กัลยา ติงศภัทิย์
ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการขยายงานและเผยแพร่คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการบริหารการส่วนกลาง รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการห้องสมุดเสมือนทางภาษาศาสตร์ไทย รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-54 ก.ย.-55
โครงการประมวลผลภาษาไทย ผศ.ดร.
รศ.ดร.
อติวงศ์ สุชาโต
วิโรจน์ อรุณมานะกุล
โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ(จุฬาฯ 100 ปี) ต.ค.-54 ก.ย.-55

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800871