โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการการสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์กับความมั่นคงทางสังคม รศ.ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา สกอ. 2556 2557