B02.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการหัตถานารีเซียน: ผ้าทอมือไท-ลาวและกะเหรี่ยง อำเภอบ้านไร่ จัดหวัดอุทัยธานี ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ต.ค.-56 มี.ค.-58
คลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติ (Thai National Historical Corpus) ศ.กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
ศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
รศ.ดร.วิโรจน์ อนุฒมานะกุล
อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ
อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
ผศ..ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ต.ค.-56 ก.ย.-58
โครงการนำร่องคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติ (Thai National Historical Corpus) อ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ต.ค.-56 ต.ค.-57
โครงการขยายงานและเผยแพร่คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ต.ค.-56 ก.ย.-57
โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 ธ.ค.-59

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732978