B01.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ/งานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/ภาควิชา หน่วยงานที่สนับสนุน เริ่มต้น สิ้นสุด
การแปรทางสัทศาสตร์ของลักษณะน้ำเสียงของพยัญชนะกักในภาษาไทยถิ่นกาวบั่ง ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ (งานวิจัย) ฝ่ายวิจัย      คณะอักษรศาสตร์ 1-Jun-58 31-May-60
การสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 15 ก.ย.58 14 พ.ค.60

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732943