B03.jpg

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2555

รายการวิทยุ "อักษรพาที"

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 - 7.55 น.

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2555

วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง วิทยากร
7 ม.ค. 55 การไปรับรางวัล World Technology Awards ที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
14 ม.ค. 55 การไปรับรางวัล World Technology Awards ที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 
21 ม.ค. 55  กลวิธีการสั่งสอนในพระโอวาทและลายพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าสุข ลมารศรี พระอัครราชเทวี ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย 
28 ม.ค. 55 อ่านสารสรร : นักเรียนเป็นปราชญ์ด้วยพระราชนิพนธ์ฯ  ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 
4 ก.พ. 55 สัปดาห์วัฒนธรรมไทย-อิหร่าน  อ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 
11 ก.พ. 55 การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-เกษตรฯ ครั้งที่ 1 พีรจุฬา จุฬานนท์ 
18 ก.พ. 55 German Academic Exchange Service (DAAD) องค์การแลกเปลี่ยนวิชาการของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน องค์การ DAAD 
25 ก.พ. 55 รายการของมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน  มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน 
3 มี.ค. 55 รายการขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ     เยอรมันประจําประเทศไทย (GIZ) 
10 มี.ค. 55 สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย  เอกอัคราชทูต 
17 มี.ค. 55 รายการของสถาบันเกอเธ่  สถาบันเกอเธ่ 
24 มี.ค. 55 รายการของหอการค้าไทย-เยอรมัน  หอการค้าไทย-เยอรมัน 
31 มี.ค. 55 เมื่อคนจีนเล่าตํานานพระพุทธบาทสระบุรี อ.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 
7 เม.ย. 55 การผสมผสานขนบคดของชนเผ่าดั้งเดิมของอเมริกากับพุทธศาสนานิกายเซนในบทกวีนิพนธ์ของแกรี่ สไนเดอร์ (Gary Snyder) ร.ศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ 
14 เม.ย. 55
เรื่องอิเหนาจากมรดกอาเซียสู่มรกของไทย 
อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี 
21 เม.ย. 55 รหัสคดีกับการวิจารณ์  ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
28 เม.ย. 55 ไขรหัสคดี  อ.ทอแสง เชาว์ชุติ 
5 พ.ค. 55 จับหัวใจศิลปะไทยสร้างงานละครร่วมสมัย  รศ.พรรัตน์ ดํารุง 
12 พ.ค. 55 เขาวงกฏกับการจัดการความรู้  ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
19 พ.ค. 55 ฆาตกรรมในอัมสเตอร์ดัม  อ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ 
26 พ.ค. 55 ไขรหัสคดี 2 อ.ทอแสง เชาว์ชุติ 
2 มิ.ย. 55 ความเป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษที่มาจากการแปลตัวบทภาษาไทย อ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ
 
9 มิ.ย. 55 ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์  ตอนที่ 1 
ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 
16 มิ.ย. 55 ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์  ตอนที่ 2 ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 
23 มิ.ย. 55 ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.แสงโสม    เกษมศรี ตอนที่ 1 ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ 
30 มิ.ย. 55 ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.แสงโสม    เกษมศรี ตอนที่ 2 ผศ.สาวิตรี เจริญพงศ์ 
7 ก.ค. 55 ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง นพคุณทองใหญ่ ณ อยุธยา ตอนที่ 1 รศ.ดร.พจี ยุวชิต 
14 ก.ค. 55
ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง นพคุณทองใหญ่ ณ อยุธยา ตอนที่ 2
รศ.ดร.พจี ยุวชิต 
21 ก.ค. 55
ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์กิตติคุณ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ ตอนที่ 1 
ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
28 ก.ค. 55
ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์กิตติคุณ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ ตอนที่ 2 
ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
4 ส.ค. 55 การใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมผู้หญิงสมัยใหม่  ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย 
11 ส.ค. 55 อธรรมของทศกันฐ์ในเรื่องของรามเกียรติ์ ตอนที่ 1  คุณธิติ แจ่มขจรเกียรติ 
18 ส.ค. 55 อธรรมของทศกันฐ์ในเรื่องของรามเกียรติ์ ตอนที่ 2  คุณธิติ แจ่มขจรเกียรติ 
25 ส.ค. 55 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติก ตอนที่ 1  ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย 
1 ก.ย. 55
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติก ตอนที่ 2
ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย 
8 ก.ย. 55 ความรู้ในงานของ Rousseau ตอนที่ 1  ปาลิตา จุนแสงจันทร์ 
15 ก.ย. 55
ความรู้ในงานของ Rousseau ตอนที่ 2 
ปาลิตา จุนแสงจันทร์ 
22 ก.ย. 55 โครงการจัดทําละครเพลงเรื่องแรกของภาควิชาศิลปการละคร ตอนที่ 1 ดังกมล ณ ป้อมเพชร 
29 ก.ย. 55 โครงการจัดทําละครเพลงเรื่องแรกของภาควิชาศิลปการละคร ตอนที่ 2 ดังกมล ณ ป้อมเพชร 
6 ต.ค. 55 การเสวนาน้อมรําลึก 50 ปีการเสด็จพระราชดําเนินร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาการใช้คำไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราภิชาน ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 
13 ต.ค. 55 การเกิดถ้อยคําสํานวนในภาษาไทย ตอนที่ 1  อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ 
20 ต.ค. 55 การเกิดถ้อยคําสํานวนในภาษาไทย ตอนที่ 2  อ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ 
27 ต.ค. 55 เส้นทางชีวิตของคําบุรุษสรรพนาม "ผม" "ข้า" "หนู" น.ส.กนกวรรณ วารีเขตต์ 
3 พ.ย. 55 "กรุณา" "ช่วย" "หน่อย" : ที่มาของคําแสดงการขอร้องในภาษาไทย 
น.ส.นพวรรณ เมืองแก้ว 
10 พ.ย. 55 การใช้คําว่า "เป็น" ในภาษาไทยสมัยเก่า 
น.ส.สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ 
17 พ.ย. 55 ชุดโครงการวิจัยคติชนสร้างสรรค์ 
ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง 
24 พ.ย. 55 ตะวันตกพบตะวันออก ภาพสะท้อนจากหนังสือเรื่อง สยามเมื่อ 150 ปีก่อน ของราชทูลเยอรมัน: กราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก ศ.อําภา โอตระกูล 
1 ธ.ค. 55 กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย ตอนที่ 1 
ผศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ 
8 ธ.ค. 55
กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย ตอนที่ 2
ศ.ถนอมนวล โอเจริญ
15 ธ.ค. 55 กําเนิดการรถไฟในประเทศไทย ตอนที่ 3  ศ.ถนอมนวล โอเจริญ 
22 ธ.ค. 55 หนังสือแปลเรื่อง แผ่นดินและผู้คนชาวสยาม ของ คาร์ล เดอห์ ริน  ผศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ 
29 ธ.ค. 55 การสื่อสารทางวิชาการ อ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731637