อาศรมวิจัย ประจำปี 2562

อาศรมวิจัย ประจำปี 2562

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์

เหลืองทองคำ

เล่าสู่กันฟังเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ แนวทางการขอทุนทางด้านมนุษยศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี     เอกสารประกอบการบรรยาย

ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง

NOTRE-DAME DE PARIS จาก Victor Hugo ถึงวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร  

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อคณะอักษรศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร เอกสารประกอบการบรรยาย

ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ

รุ่งรักษ์ธรรม

ทิศทางการวิจัยและแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี เอกสารประกอบการบรรยาย