B01.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภูมิศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
The Use of GIS in Exploring Settlement Patterns of the Ethnic Groups in Nan, Thailand ผศ.ดร. พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ มี.ค.-54 มี.ค.-55
การพยากรณ์ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ด้วยโมเดล Land-Use Regression และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร. พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์ สกว. ร่วมกับ สกอ.และจุฬาฯ มิ.ย.-54 มิ.ย.-56

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800882