โครงการวิจัยของภาควิชาภูมิศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
A Study of Aviation-based connectivity using Geographic Information System for supporting tourism in Thailand อ.ดร. ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ต.ค.-56 ต.ค.-57
การศึกษาภูมินามด้าน GIS กรณีศึกษาจังหวัดน่าน ประเทศไทย ผศ.ดร. พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์
อ.พุทธพร อาร์ประชากุล
ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ส.ค.-57 ม.ค.-58
การกระจายทางพื้นที่ของประชากรสูงอายุในประเทศไทย ผศ.ดร. พรรณี  ชีวิตศิริวัฒน์ ทุนยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก (งบ 7 คลัสเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.ค.-57 มิ.ย.-58