B04.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
สังคมเมืองกับสภาวะการหลอกหลอนในวรรณกรรมและภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย ผศ.ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร คณะอักษรศาสตร์ มิ.ย.-54 มิ.ย.-55
ความมั่นคงทางวัฒนธรรมในฐานะการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ อ.ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 1 ต.ค. 53 30 ก.ย. 56
ความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรมนิยมชื่อบทความ "ทฤษฎีการแปลและพหุวัฒนธรรมนิยม" อ.ดร. แพร  จิตติพลังศรี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 1-ต.ค.-53 30-ก.ย.-55

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731620