B06.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภูมิศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ/งานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/ภาควิชา หน่วยงานที่สนับสนุน เริ่มต้น สิ้นสุด
การพัฒนาแบบจำลองการประเมินศักยภาพของศูนย์กลางสนามบินภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของนักเดินทางนานาชาติ Development of An Assessment Model to Identify Potential Regional Airport Hubs in Southeast Asia for Supporting International Expansion ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  ปั้นบำรุงกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2558 2559

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800864