B06.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
ชาตินิยมในนวนิยายของทมยันตี: จากมุนมองทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของฌากส์ลากอง อ.ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 56
ลัทธิบูรพนิยมในวรรณกรรมแปลของไทย: กรณีศึกษาเรื่องเล่านางเอนนา เลียวโนเวนส์ อ.ดร. แพร  จิตติพลังศรี กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต.ค.-55 ต.ค.-57
โครงการกรุงเทพมหานคร" ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: โลกาภิวัตน์ การท่องเที่ยวและการบริโภคนิยม ผศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 14 ส.ค. 55 14 ก.พ. 56

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733021