B04.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
ปมอิดิปุสแลและประกาศิตของพ่อในข้างหลังภาพกับชั่วฟ้าดินสลาย ภายใต้โครงการถกเถียงเรื่องคุณค่า ผศ. ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 5-ก.ย.-56 4-มี.ค.-58
ปมอิดิปุสและแผลฝังใจในวรรณกรรมและภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่ ผศ. ดร. ทอแสง เชาว์ชุติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3-มิ.ย.-56 2-มิ.ย.-58
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ตวรรษที่ 20 ผศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ค.-56 ม.ค.-58

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732937