B02.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2559

ชื่อโครงการ/งานวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน/ภาควิชา หน่วยงานที่สนับสนุน เริ่มต้น สิ้นสุด
เรื่องเล่ากับสิทธิมนุษยชน: การข่มขืนในช่วงสงคราม ผศ.ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (บทความวิจัย) ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 1-Jul-58 31-Oct-58
รายวิชา 2210323 วรรณคดีกับสิทธิมนุษยชน ผศ.ดร.ชุติมา  ประกาศวุฒิสาร ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ฝ่ายวิจัย                               คณะอักษรศาสตร์ 1 มี.ค.59 30-Jun-59
ประสานงานชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ระยะที่ 5 ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 22 ก.ย.57 21ก.ย.59
วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม ผศ.ดร.สุรเดช    โชติอุดมพันธ์ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 เม.ย.59 31 มี.ค.61
ประวัติศาสตร์และวาทกรรมการแปลของไทย ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มิ.ย.59 ธ.ค.60

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733009