B02.jpg

โครงการวิจัยของหน่วยวิชาอารยธรรมไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2560

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาของโครงการ
ภาพลักษณ์ผู้หญิงไทยในนิตยสารสำหรับผู้สูงอายุ อ.ดร. เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ ก.พ.60-ม.ค.61

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731624