อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

รศ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ข้อแนะนำในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์

 
 ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ  เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์