B05.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาศิลปการละครที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
กรายท่า : สร้างสรรค์ "งานร่วมสมัย" จากท่ารำโนราห์ (Explore Norah as Dance) รศ. พรรัตน์ ดำรุง สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
ส.ค.-56 พ.ค.-57

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
733045