อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

รศ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ข้อแนะนำในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษร-ศาสตร์