B01.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: นักคติชนวิทยารุ่นบุกเบิกของสยาม" รศ. สุกัญญา สุจฉายา โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2556 2557

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
751666