โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการเสียงส่องทาง (DAISY) " 60 วรรณคดีไทย" อ.ดร. เทพี  จรัสจรุงเกียรติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  1-พ.ย.-56 31-มี.ค.-58
โครงการสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (ความงามด้วยภูมิปัญญาไทย) รศ. สุกัญญา สุจฉายา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  30-ม.ค.-57 30-ก.ค.-57