B05.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาศิลปการละครที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554

 

 

โครงการวิจัย (ไทย/อังกฤษ) ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการที่ปรึกษาบทโทรทัศน์ชุดวรรคทอง อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิตยสถาน 2554 2556
โครงการพัฒนาละครเพลง อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร มหาวิทยาลัยวิจัย ของ สกอ. 2554 2556
โครงการจัดทำบทโทรทัศน์เพื่อใช้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสาระบันเทิง รายการ "แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย" ในโครงการรู้รักภาษาไทย อ. ดังกมล ณ ป้อมเพชร (หัวหน้า) ราชบัณฑิตยสถาน ก.พ.-54 ก.ค.-55
รามเกียรติ์ : ก้าวหน้าจากรากแก้ว (ลังกาสิบโห, ราพณาสูร, นางร้ายในลงกา, หนังใหญ่วัดบ้านดอน) อ.
รศ.
อ.ดร.
อ.
ดังกมล ณ ป้อมเพชร (หัวหน้า)
พรรัตน์ ดำรุง,
ปริดา มโนมัยพิบูลย์
พันพัสสา ธูปเทียน
สกว. ก.พ.-54 ก.ค.-55
สยามมิสฉัน (Siam Mission) : การวิพากษ์ภาพตัวแทนของประเทศไทยในสายตาตะวันตกผ่านบทละครโต้กลับ(Siam Mission:A Critique of the Western Representation of Thailand through the Counter-discursive Play) อ.ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ม.ค.-54 มี.ค.-56

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
732938