โครงการวิจัยของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ2560

ชื่อทุน / โครงการ คำนำหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วรรณกรรมชายขอบ ผศ.ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร