B05.jpg

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั้นจึงมีโครงการส่งเสิรมให้คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ผลิตตำรา และเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่นิสิตและผู้สนใจโดยเริ่มโครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสิรมให้คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ผลิตตำราและเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

  1. เพื่อส่งเสิรมการผลิตและเผยแพร่วารสารอักษรศาสตร์ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย

3.  เพื่อเป็นหลักในการเพิ่มพูนความรู้และเวทีเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานสูงในทางวิชาการ

4.  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย่คณะอักษรศาสตร์แก่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของคณาจารย์และสถาบัน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการแต่งตำราแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.  รวบรวมบทความทางวิชาการ และดำเนินการจัดพิมพ์วารสารอักษรศาสตร์และวารสารภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อเผยแพร่ให้แก่นิสิตและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.  จัดพิมพ์หนังสือประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาหลัก และเพื่อบริการสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
671147