B05.jpg

โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันตกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
อยุธยาและอินคา: การศึกษาสังคมอุดมคติจากผลงานวรรณกรรม อ.ดร. ภาสุรี ลือสกุล โครงการความทรงจำพิศวง: จินตนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลในโลกความเป็นจริง (Fantastic Memories: Historical Imaginations that impact the Real World) PPS560530204 คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการทุนวิจัยต่อเนื่อง 7 คลัสเตอร์ ปีที่ 1/2556 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 2558
อารยธรรมอินคาในพงศาวดารเปรูศตวรรษที่ 16 อ.ดร. ภาสุรี ลือสกุล ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2556 2557
สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่คล้ายคลึงกัน (โครงการที่ 1 ตัวอักษร A-H) รศ.ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ พ.ย.-55 ต.ค.-56
กลวิธีการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส อ.ดร. วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช มิ.ย.-56 มิ.ย.-57
บทคัดย่อ(abstract) ในวารสารวิชาการเยอรมันและไทยต้านภาษาและวรรณคดี: การศึกษาเปรียบต่างเชิงภาษาศาสตร์ตัวบท ผศ.ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 1 พ.ค. 56 31 ต.ค. 56
โครงการวิจัยต้นแบบในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนิสิตทางด้านภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม (งบประมาณในปี 2556) แผนแม่บทและหลักสูตรอิตาเลียน ผศ.ดร. หนึ่งฤดี โลหผล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 2556 2556
โครงการวิจัยต้นแบบในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนิสิตทางด้านภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรม (งบประมาณในปี 2556) หลักสูตรสเปน ผศ.ดร. หนึ่งฤดี โลหผล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 2556 2556
โครงการวิจัยติดตามผลและเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องล่ามตำรวจ อ.ดร. หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ มูลนิธิเอเชีย 1-ต.ค.-55 31-ต.ค.-55

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
751662