โครงการวิจัยของภาควิชาภาษาตะวันตกที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2557

 

โครงการวิจัย  ตำแหน่งวิชาการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย ว/ด/ป
เริ่มต้น 
ว/ด/ป
สิ้นสุด
โครงการวิจัย สภาพสังคมวัฒนธรรมสเปนช่วงรอยต่อระหว่างคริสต์ตวรรษที่ 18 และ 19 ที่ปรากฎในภาพเขียนของฟรันซิสโก โกยา อ. จันทรา ประมูลทรัพย์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
โครงการจัดทำนามานุกรมชื่อสมุนไพรไทย 4 ภาษา (ละติน-อังกฤษ-เยอรมัน-ไทย) รศ. ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
วัฒนธรรมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษาการสอนด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อ.ดร. ธนกร แก้ววิภาส บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
วิจัยการเสด็จพระราชดำเนินราชอาณาจักรสเปนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในสื่อสเปน อ.ดร. เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
โครงการวิจัย รวมบทความด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส   ภาควิชาภาษาตะวันตก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ต.ค.-56 ธ.ค.-58
ภาพอุดมคติในงานวรรณกรรมสัจนิยมมหัศจรรย์:การศึกษาเปรียบต่างอาณาจักรอยุธยาและอินคา อ.ดร. ภาสุรี ลือสกุล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
False Friends ภาษาเยอรมัน/อังกฤษ สำหรับนกแปลไทย รศ.ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
การสอนไวยากรณ์ฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์แบบ Concept Attainment อ.ดร. วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะอักษรศาสตร์ ภาคปลาย 2556 31-มี.ค.-57
โครงการจัดพิมพ์หนังสือแปลเรื่อง กำหนดการรถไฟในประเทศไทย ของ ลูอิส ไวเลอร์ ผศ.ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-56 ก.ย.-57
วัจนลีลาและกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการนำเสนอบทความวิชาการเยอรมันและไทยด้านภาษาและวรรณคดี ผศ.ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
โครงการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่องการเผยแพร่ข่าวการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รศ.ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ โครงการวิจัยเพื่อรำลึก 100 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.ค.-56 ก.ย.-57
โครงการวิจัยการแปลเอกสารทางประวัติศาสตร์จากภาษาสเปน มุมมองของชาวสเปนต่อราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รศ.ดร. สถาพร ทิพยศักดิ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
วรรณกรรมเดินทาง: สยามในเรื่องเล่าอิตาเลียน ผศ.ดร. หนึ่งฤดี โลหผล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
วรรณกรรมอิตาเลียนในประเทศไทย:กรณีศึกษาเชิงประวัติศาตร์และวัฒนธรรม ผศ.ดร. หนึ่งฤดี โลหผล บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
โครงการวิจัยภาพของประเทศไทยที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ภาษาสเปน อ.ดร. หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58
โครงการวิจัยสยามในบันทึกการเดินทางเยอรมันสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.ดร. อารตี แก้วสัมฤทธิ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  ม.ค.-57 มิ.ย.-58