ผลงานของงานวิจัย

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ภาควิชาปรัชญา

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

ภาควิชาศิลปการละคร

ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยวิชาอารยธรรมไทย

รายชื่อคณาจารย์ตามภาควิชา

ฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ

 

ฐานข้อมูล Citation

ฐานข้อมูล Citation 2558

ฐานข้อมูล Citation 2557

ฐานข้อมูล Citation 2551-2556

 

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication)

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2559

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2558

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2557

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ (Publication) คณะอักษรศาสตร์ ปี 2556

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในปี 2558

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในปี 2557