B02.jpg

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2564

 

 


รายการวิทยุ "อักษรพาที"

ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 - 7.55 น.

ฟังรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

รายการวิทยุอักษรพาที ประจำปี 2564

วัน/เดือน/ปี

ชื่อเรื่อง

วิทยากร

รับฟัง

โปสเตอร์

9 มกราคม 2564

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ (Infographicts): กรณีศึกษาข้อมูลภาพจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ.ดร.สรคม
ดิสสะมาน

2 มกราคม 2564

เทศกาลขึ้นปีใหม่ของญี่ปุ่น

ผศ.ดร.อัษฎายุทธ

ชูศรี

 

อักษรศาสตร์สู่สังคม ปีงบประมาณ 2563

โครงการบรรยายพิเศษ "อักษรศาสตร์สู่สังคม"

วัน / เดือน / ปี หัวข้อบรรยาย วิทยากร รับฟัง โปสเตอร์

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563

ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด

อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว

อ.ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง

อ.เปรมรินทร์ มิลินทสูต

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21

ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป

วันจันทร์ที่ 14 กันายน 2563

Devised Theatre สร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาการเรียนรู้: สนุก เปิดใจ ได้มีส่วนร่วม

อ.ภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุง

อาศรมวิจัย ประจำปี 2562

อาศรมวิจัย ประจำปี 2562

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์

เหลืองทองคำ

เล่าสู่กันฟังเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 401/18 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ แนวทางการขอทุนทางด้านมนุษยศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี     เอกสารประกอบการบรรยาย

ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง

NOTRE-DAME DE PARIS จาก Victor Hugo ถึงวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร  

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อคณะอักษรศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร เอกสารประกอบการบรรยาย

ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ

รุ่งรักษ์ธรรม

ทิศทางการวิจัยและแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี เอกสารประกอบการบรรยาย

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563 / 2564

อาศรมวิจัย ประจำปี 2563 / 2564 

 

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ และ คุณเกรียงศักดิ์ หรรษเวก

(รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การผลิตและแผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ e-book

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา
12.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 708
อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

 

รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ อ.ดร.ตรีพล เกิดนาค

กว่าจะได้ตีพิมพ์: เบื้องหลังการพิจารณาบทความเพื่อต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์

 

 


อาศรมวิจัย ประจำปี 2563

ชื่อวิทยากร ชื่อโครงการ สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

รศ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

ข้อแนะนำในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

 
 ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ  เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

 

อาศรมวิจัย ประจำปี 2556

อาศรมวิจัย ประจำปี 2556

วันที่ หัวข้อการเสวนา วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ
29 พ.ย. 55 แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ผศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
10 ม.ค. 56 การพัฒนาโจทย์วิจัยทางมนุษยศาสตร์แบบทำงานเป็นกลุ่มและการพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ / นานาชาติ รศ.ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
31 ม.ค. 56 การจัดเตรียมต้นฉบับงานพิมพ์ด้วย MS Office ผู้จัดการฝ่ายงานก่อนพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
18 ก.ค. 56  การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ / ผลงานวิชาการ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
25 ก.ค. 56 การทำพจนานุกรมด้วยคอมพิวเตอร์ คุณธนนท์  หลีน้อย รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
6 ส.ค. 56 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ อ.ดร.หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800866