B06.jpg

นโยบายวิจัย

พันธกิจ

          1.   พัฒนาศักยภาพ คุณภาพงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2.   เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยแก่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ

          3.   บริหารจัดการภายใต้ระบบที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          4.   สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์

 

วิสัยทัศน์/นโยบาย

คณะอักษรศาสตร์ให้ความสำคัญด้านงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มุ่งใช้งานวิจัยในการสร้างความรู้องค์ความรู้ เพื่อสังคมประเทศชาติได้ใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่แผ่นดินที่เป็นรูปธรรม

หน่วยวิจัย รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการหาทุนวิจัยและจัดสรรทุนเพื่อพัฒนางานด้านวิจัย กำกับและติดตามการดำเนินงานวิจัย สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. กำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และแผนปฎิบัติงาน (Operation Planning)
 2. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 3. นำแผนนโยบายระดับคณะมุ่งสู่แผนปฏิบัติโดยเสนอแนะและ/หรือร่วมมือให้ความเห็นชอบเนื้อหาทางวิชาการของโครงการพัฒนา หรือเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์
 4. การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยและการดำเนินการต่างๆ
 6. ดำเนินงานอื่นใดด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. กระตุ้นและส่งเสริมให้ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะอักษรศาสตร์ ศึกษาและค้นคว้าจัดทำงานวิจัยรวมทั้งนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
 8. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับทุนวิจัย ให้คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสมการณ์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยให้สูงขึ้น
 9. ประสานงานด้านหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์และแผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ
 10. ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยของคณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
 11. ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการวิจัยให้ประสบผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ
 12. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติเงินสนับสนุนคณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์เพื่อเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 14. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 15. เสนอหรือให้ความเห็นชอบการเสนอต่อคณะอักษรศาสตร์ เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเด่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. จัดทำฐ้านข้อมูลของคณาจารย์ด้านการทำวิจัยและผลงานวิจัย รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางมนุษยศาสตร์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป
 17. หน้าที่อื่นใดตามที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมาย

หน้าหลัก

 


 กรอกข้อมูลในระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์

             คู่มือการใช้ระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร

                                 

                           หรือสแกน QRCode

 


 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

 
 
วารสารใน  Scopus

 
 
วารสารใน ISI web of knowledge

 
 
วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)

 
วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลและรายการวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

   แจ้งประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564   และดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่  https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6331

    แจ้ง บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564   และดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่  https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6342

     ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์

   ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ Concept proposal  ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

   เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRLLS) ประจำปีงบประมาณ 2564

   ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S.- ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564  ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

   ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.arda.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย โทร 0-2579-7435 ต่อ 3611 (จิราภรณ์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

           1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน

           2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน

           3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน

 >>>  แนวปฎิบัติการรับทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. 2559

          สรุปขั้นตอนการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ในรูป Infographic

 >>>  การใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัย

 >>>  รับสมัครเพิ่มการขอทุน Post Doc โครงการ C2F ที่เคยกรอกข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลใหม่ 

   

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 


 

โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รวมเอกสารโครงการหนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์เพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบสำคัญรับเงิน โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ 


 

ความเป็นมา

         งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ภายใต้ชื่อ “งานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการดำเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิ์ภาพ ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ของคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ ให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกคณะอักษรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน โดยมีระบบการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การวิจัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้

          นอกจากนี้ งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีพันธกิจด้านการสนับสนุนการแต่งตำราของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ อันเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้านวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงานการผลิตตำรา ดูแลติดตามผลงานการผลิตตำราของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ผ่านคณะอักษรศาสตร์ รวมถึงการให้ข่าวสารและเผยแพร่เกี่ยวกับการผลิตตำราของคณะอักษรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเอกชนภายนอก การจัดทำวารสารอักษรศาสตร์ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่เขียนโดยคณาจารย์ภายในคณะอักษรศาสตร์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแจกให้แก่ ผู้เขียน บรรณาธิการ ร่วมทั้งหน่วยงานภายนอกคณะอักษรศาสตร์ อันได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ-พูนทรัพย์ นพวงศ์ และสมาชิกที่ติดตามวารสารวิชาการ

การบริหารงาน

          งานวิจัย และโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารงานภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของคณะกรรมการงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ โดยมี

-          รองคณบดีงานวิจัยเป็นประธาน

-          คณะกรรมการประกอบด้วย คณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ และผู้อำนวยการงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

-          และคณาจารย์ประจำ เป็นเลขานุการ

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800875