B01.jpg

หน้าหลัก

 

                   กรอกข้อมูลในระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์

             คู่มือการใช้ระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร

                                 

                           หรือสแกน QRCode

 


 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

 
 
วารสารใน  Scopus

 
 
วารสารใน ISI web of knowledge

 
 
วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)

 
วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลและรายการวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสิรมและสนับสนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

 การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)  เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 การสมัครรับทุนนิสิตปริญญาเอกศักยภาพสูงและนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 จะเริ่มงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 43   ในวันที่พุธที่ 2 ตุลาคม 2562

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16    ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562  ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 

 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 10-14 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือนธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ทิศทางการวิจัยและแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก โดย รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ รุ่งรักษ์ธรรม)

 ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

 เปิดรับสมัคร "โครงการนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ

 รับสมัครเพิ่มการขอทุน Post Doc โครงการ C2F ที่เคยกรอกข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลใหม่ 

 ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานโครงการจัดประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Gender in Southeast Asian Art Histories and Visual Culture: Art, Design and Canon-making

  

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 


 

โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รวมเอกสารโครงการหนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์เพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบสำคัญรับเงิน โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
601605