B01.jpg

หน้าหลัก

 

                   กรอกข้อมูลในระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์

             คู่มือการใช้ระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร

                                 

                           หรือสแกน QRCode

 


 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

 
 
วารสารใน  Scopus

 
 
วารสารใน ISI web of knowledge

 
 
วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)

 
วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลและรายการวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9" ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2562

 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 10-14 เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 12 - 13 เดือนธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ทิศทางการวิจัยและแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก โดย รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ รุ่งรักษ์ธรรม)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัยในรูปแบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) และกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสัมคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

 ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม joint Research Program ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020) ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562 

 เปิดรับสมัคร "โครงการนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ

 รับสมัครเพิ่มการขอทุน Post Doc โครงการ C2F ที่เคยกรอกข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลใหม่ 

 ขอเรียนเชิญให้เกียรติร่วมงานโครงการจัดประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Gender in Southeast Asian Art Histories and Visual Culture: Art, Design and Canon-making

  

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 


 

โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รวมเอกสารโครงการหนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์เพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบสำคัญรับเงิน โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
552342