B03.jpg

หน้าหลัก

ตรวจสอบข้อมูลทุนวิจัย 

       ระยะเวลาตั้งแต่วัน 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563

                                                 Smile  SmileSmile

 

 


 กรอกข้อมูลในระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์

             คู่มือการใช้ระบบงานวิจัย คณะอักษรศาสตร

                                 

                           หรือสแกน QRCode

 


 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

 
 
วารสารใน  Scopus

 
 
วารสารใน ISI web of knowledge

 
 
วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)

 
วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลและรายการวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แนวปฎิบัติการรับทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. 2559

          สรุปขั้นตอนการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก ในรูป Infographic

  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาร ประจำปี 2563 ภายในวันที่่ 15 พฤษภาคม 2563

  การใช้บัตรเครดิต มหาวิทยาลัย

 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ โครงการมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถติดต่อได้ที่ คุณศิริลักษณ์ กัณฑศรี หมายเลขโทรศัพท์ 091 578 1645 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ทิศทางการวิจัยและแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก โดย รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ รุ่งรักษ์ธรรม)

 รับสมัครเพิ่มการขอทุน Post Doc โครงการ C2F ที่เคยกรอกข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูลใหม่ 

 

  

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 


 

โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 รวมเอกสารโครงการหนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์เพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

ใบสำคัญรับเงิน โครงการกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองวาระ 60 พรรษาฯ


 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์ 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
731556