B05.jpg

Articles

ทุนวิจโยปการทางด้านวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558

ลำดับที่ ชื่อผู้ขอทุน ภาควิชา ชื่อโครงการ
1 อ.ดริณทิพย์ จันทร์สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ การนำเสนอแนวคิดเรื่องอำนาจและการตอบสนองต่ออำนาจแต่ละรูปแบบในวรรณกรรมร่วมสมัยของอเมริกันและอังกฤษ
2 อ.ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
3 อ.อัคร เช้าฉ้อง ภาษาตะวันตก โครงการเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับภาษาเยอรมันในสื่อสังคมออนไลน์
4 อ.นิภาพร ตั้งต่อฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ การศึกษาหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาข้อมูลรับเข้าในกระบวนการรับภาษาที่สอง
5 อ.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประวัติศาสตร์ การผลิตบทความวิจัยเรื่อง ภาพของเยอรมันในงานประพันธ์ของ Enea Silrio Piccolomini (Pope PiusII)
6 อ.ชุติมณฑน์ เกษมณี ภาษาตะวันออก ค่านิยมของชาวเกาหลีเกียวกับความต้องการมีบุตรชายมากกว่าบุตรสาว ที่สะท้อนให้เห็นจากวรรณกรรมเกาหลีร่วมสมัย
7 อ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา ภาษาอังกฤษ เอกสารวิชาการ Transnational Modernism (แนวคิดโมเดิร์นนิสม์ข้ามชาติ)
8 รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส ภาษาอังกฤษ การจัดสร้างฐานข้อมูลแบบฝึกหัดวิชาการแปลเบื้องต้น
9 อ.ดร.กนิษฐ์ ศิริจันทร์ ภาควิชาปรัชญา การเปรียบเทียบ มโนทัศน์และปริชาน (Analogy, Concept and Cognition) ภายใต้โครงการวิจัย "การคิด เทคโนโลยีและชีวิตที่ดี" ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
10 รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาษาศาสตร์ การร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ PACLIC28
11  อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ศิลปการละคร เพิ่มพูนข้อมูลเพื่อพัฒนาบทความวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศิลปะและการแสดง
12 อ.ดร.ปรีณา แข่งขัน ภาษาอังกฤษ ชีวประวัติการเรียนภาษา: การเรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองของผู้เรียน
13 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล บรรณารักษศาสตร์ การพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค Meta-Analysis และ Meta-Ethnography
14 อ.ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามฯ การศึกษาอาชีพนักแปลในประเทศไทย
15 อ.ฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม คำประพันธ์ และศิลปะโดยกวีและศิลปินยุควิกตอเรียน (เน้นที่ Pre-Raphaelites และ Aesthetes)
16 อ.มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ ภูมิศาสตร์ โครงการจัดชื้อสื่อการเรียนและทรัพยากรประกอบการสอน
17 ผศ.ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ภาษาศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการทำความเข้าใจคำอ้างถึง
18 รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ภาษาอังกฤษ Avoidance of L2 English Inversion Structure by L1 Thai Learners
19 ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ภาษาอังกฤษ โลกตะวันออกในวรรณกรรมบรรยายธรรมชาติ (Nature Writing) ร่วมสมัยอเมริกัน
20 ผศ.ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย ภาษาตะวันออก การเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาเปรียบเทียบคำประกอบหน้าและหลังคำที่มีความหมายเกี่ยวกับคนในภาษาจีนกลางและภาษาไทย
21 Paolo EURON ภาษาตะวันตก Aesthetics of Fellini's Movie "8 1/2" 
22 อ.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ภาษาตะวันตก การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสสำหรับทักษะด้านการสื่อสาร (A construction of standardized tests for communicative skills in French language)
23 รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ภาษาตะวันออก การผลิตตำรา "ภาษาญี่ปุ่นในวรรณคดีคลาสสิก"
24 ผศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาษาอังกฤษ คลังข้อมูลเรียงความเชิงโต้แป้งภาษาไทยเพื่อการศึกษาวัจนลีลาการเขียนเรียงความเชิงโต้แป้งของผู้เรียนชาวไทย
25 รศ.ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ภาษาตะวันออก ลักษณะการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเปรียบเทียบผ่านคลังข้อมูลภาษาพูดของผู้เรียนที่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่และผู้เรียนที่มีภาษาอื่นเป็นภาษาแม่
26 อ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี ภูมิศาสตร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนการสอนและวิจัย
27 ผศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น
28 ผศ.ดร.จิรันธรา ศรีอุทัย ภาษาอังกฤษ การแปลคำเรียกตนเองในภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
29 Kiyomi IKETANI ภาษาตะวันออก Survey Research of Loanwords usage in CU students' Japanese
30 Dr.Ingo Peters ภาษาอังกฤษ Power and Policy: Matenals for Humauihes Research
31 อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาษาไทย โครงการค้นคว้า "ลิลิตอแหนา"
32 อ.ดร.มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ ภาษาไทย โครงการศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทพวน ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
33 Natsuki Matsui ภาษาตะวันออก Characteristics of first and second pronouns: Comparison between Japanese and Thai
34 Wm.Cater  Handrich ภาษาอังกฤษ The Case for Codas: Theories of Syllable Length in Latin
35 อ.ประไพพรรณ พึ่งฉิม ภาษาไทย การจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2201214 ภาษาสื่อสารมวลชน
36 รศ.ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ภาษาตะวันตก การค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสเปนและสยามในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
37 อ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ภาษาตะวันออก การศึกษาภาพลักษณ์ "ดอกไม้" ในเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ของญี่ปุ่น
38 ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ภาษาไทย การร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th International Pragmatics Conference และการสมัครเป็นสมาชิกของ International Pragmatics Association
39 รศ.ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ภาษาไทย การร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th International Pragmatics Conference และการสมัครเป็นสมาชิกของ International Pragmatics Association
40 อ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ภาษาตะวันออก การศึกษาคัมภีร์ต้นฉบับวรรณคดีพุทธศาสนา ที่พบในเอเชียกลาง: ภาษาสันสกฤตและอิทธิพลของภาษาปรากฤต
41 ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ วรรณคดีเปรียบเทียบ การหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีใหม่ทางวรรณคดีศึกษา
42 ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ วรรณคดีเปรียบเทียบ ปริทัศน์ตัวละครเอกเจ้าปัญญาในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนร่วมสมัย
43 ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร วรรณคดีเปรียบเทียบ การจัดเตรียมต้นฉบับ "เควียร์กอธิคในกลิ่นการเวกของพงศกร" เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

statistics

Articles View Hits
800877