12669697_1690853631182810_9132912510302500521_n

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ศาสตราจารย์สุกัญญาเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย