มูลนิธิอานันทมหิดลได้จัดพระราชทานทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ มีเป้าประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในด้านต่างๆ มาพัฒนาประเทศชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498 เป็นระยะเวลาถึง 60 ปี

ในวาระครบรอบ 60 ปีนี้มูลนิธิอานันทมหิดลได้จัดนิทรรศการ “60 ปีทุนอานันทมหิดล 60 ปีแห่งการพัฒนาคนเพื่อสังคมไทย” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 2-5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 อันประกอบด้วยการเสวนาและนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานวิจัยของผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานจากหลากหลายสาขาวิชา และมีระยะเวลาการจัดงานที่จํากัด ทําให้งานวิจัยที่น่าสนใจหลายงานไม่มีโอกาสได้นําเสนอในรูปแบบของการเสวนา แผนกอักษรศาสตร์เป็นแผนกหนึ่งที่มีงานวิจัยของผู้รับพระราชทานทุนเป็นจํานวนมากทั้งยังเป็นงานวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น ภาษาศาสตร์วรรณคดีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เป็นต้น และมีงานวิจัยอีกมากที่ยังไม่ได้รับการนําเสนอ ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินงานจึงเห็นควรที่จะจัดโครงการเสวนา “อักษรศาสตร์กับการสร้างสรรค์สังคม: 60 ปีทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” ที่จะจัดแสดงผลงานวิจัยแผนกอักษรศาสตร์ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการและการเสวนาอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยทางด้านอักษรศาสตร์ของผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลให้กว้างขวางหลากหลายมากยิ่งขึ้น