คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสภาวิจัยแห่งชาติ