ภาพถ่ายผู้บริหารคณะ_2457

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา
คณบดีคณะอักษรศาสตร์


รองคณบดี
IMG_0772

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนาทรัพยากร
และงานประกันคุณภาพ

IMG_0763

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
รับผิดชอบงานบริหารจัดการทรัพยากร
และงานประกันคุณภาพหลักสูตร

ajarnwilita2

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน และบริการวิชาการ

ภาพถ่ายผู้บริหารคณะ_6370

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร
รับผิดชอบงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

13063192_10204889648959860_2197992184748329737_o

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
รับผิดชอบงานพัฒนาความเป็นนานาชาติ
และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
รับผิดชอบงานส่งเสริมผลงานวิชาการ


ผู้ช่วยคณบดี
IMG_0762

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา
รับผิดชอบงานบริหารและวิชาการ

IMG_0771

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร
รับผิดชอบงานพัฒนาความเป็นนานาชาติ
และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ภาพถ่ายผู้บริหารคณะ_6460

อาจารย์ ดร.วรรณชัย คำภีระ
รับผิดชอบงานกายภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา
และอาคารมหาจักรีสิรินธร

teerawat

อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี
รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร. สุกิจ พู่พวง
รับผิดชอบงานกิจการนิสิต

อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ภาพถ่ายผู้บริหารคณะ_4938

อาจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ