พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 มีนาคม 2560