ภาพกิจกรรมการเสวนาในโครงการอาศรมวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอทุนจากศูนย์อาเซียนศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 11.30– 13.00 น.