ภาพกิจกรรม Branding workshop โดย อ.ดร.เอกก์ ภัทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 9.30-16.30 น.