ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรเพื่ออนาคตสำหรับคณะอักษรศาสตร์” (Curriculum Design for the Faculty of Arts – CDFFA) (วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.)

« 1 of 2 »