ภาพกิจกรรมการเสวนาในโครงการอาศรมวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อในแบบ Digital Publishing สู่สาธารณะ” โดย รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย และคุณเสริมสุข สาธุธรรม วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.30-13.00 น.