ภาพกิจกรรมของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ “เดวิด แดมรอชกับวรรณคดีโลก” โดย ผศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ ( เวลา 9.00-12.00 น.)