ภาพกิจกรรมโครงการอาศรมวิจัยของฝ่ายส่งเสริมวิชาการ เรื่อง “ลา ป.พ. อย่างไร ไม่ให้เสียของ” โดย รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง (วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 11.30 – 13.00 น.)