ภาพกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 หัวข้อ “สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางมนุษยศาสตร์” โดย ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ (วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.)