Welcome to Arts News
   


 • งาน “ชมอักษรฯ” ประจำปีการศึกษา 2558

 • พิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตคณาจารย์ของ
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์


 • โครงการประชุมทางวิชาการเรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย”


 • โครงการ “คืนสู่นิวาส บรรณารักษศาสตร์ 60 ปี”


 • งานประชุมระดับชาติ “วิชญมาลา ภาษาและวรรณคดีไทย”

 

 • โครงการนิเทศนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

 

 • โครงการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซาก้า

 • โครงการสัมมนาวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 • กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้กับคณะครูโรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี

 

 • พิธีมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นรางวัลเงินทุน
  รศ.ดร.มล. อานันท์ชนกลดาวัลย์ พานิชพัฒน์
 
 • พิธีมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นรางวัลเงินทุน
  รศ.ดร.มล. อานันท์ชนกลดาวัลย์ พานิชพัฒน์
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2558
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2557
 
 

สวนอักษรฯ
 
 
     
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2556
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2555
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2554
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2553
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2552
 
         
ท่านใดมีความประสงค์ต้องการภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่ออาคาร
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 7 ห้อง 701/3 หน่วยโสตทัศนศึกษา
โทร.
0-2218-4861
 
Copyright http://www.arts.chula.ac.th/~sound/ Contact as Webmaster