• นิเทศวิชาเอก -โท

       • ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557  • นิเทศนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น


  • ฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น


  • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเสนอผลงานวิชาการ (Grad Forum)


  • อาศรมวิจัย “เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”


  • คณะผู้แทนจาก Waseda University เยือนคณะอักษรศาสตร์

 

  • บรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2557
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2556
 

สวนอักษรฯ
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2555
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2554
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2553
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2552
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2551
       
 
 
ท่านใดมีความประสงค์ต้องการภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่ออาคาร
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 7 ห้อง 701/3 หน่วยโสตทัศนศึกษา
โทร.
0-2218-4861
 
Copyright http://www.arts.chula.ac.th/~sound/ Contact as Webmaster