• บรรยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิชาการ
    เป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2557
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2556

สวนอักษรฯ
   
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2555
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2554
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2553
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2552
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2551
       
 
ท่านใดมีความประสงค์ต้องการภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่ออาคาร
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 7 ห้อง 701/3 หน่วยโสตทัศนศึกษา
โทร.
0-2218-4861
 
Copyright http://www.arts.chula.ac.th/~sound/ Contact as Webmaster