Welcome to Arts News
 


  • งานการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำอย่างไรจะพูดภาษาไทยชัด”

  • พิธีีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล


  • อุปรากรจีนพูดไทย(งิ้ว) “แปดเซียนถวายพระพร”
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2558
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2557
 

สวนอักษรฯ
 
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2556
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2555
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2554
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2553
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2552
 
         
   
ท่านใดมีความประสงค์ต้องการภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่ออาคาร
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 7 ห้อง 701/3 หน่วยโสตทัศนศึกษา
โทร.
0-2218-4861
 
Copyright http://www.arts.chula.ac.th/~sound/ Contact as Webmaster