• โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Global Trends of Library and Information Science Education”
  
  • งานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2557
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2557
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2556
 

สวนอักษรฯ
 
     
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2555
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2554
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2553
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2552
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
ปี 2551
       
 
ท่านใดมีความประสงค์ต้องการภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
สามารถติดต่ออาคาร
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 7 ห้อง 701/3 หน่วยโสตทัศนศึกษา
โทร.
0-2218-4861
     
Copyright http://www.arts.chula.ac.th/~sound/ Contact as Webmaster