ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หน่วยบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ห้อง 713 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี

โทร. และโทรสาร 0-2218-4634 E-mail : ccti_2010@hotmail.com

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

โทร. 0-2218-4635 โทรสาร 0-2218-4636 E-mail : transunit@chula.ac.th

  • หน่วยบริหารหลักสูตร หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม