เปิดบ้านแปล-ล่าม วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

กำหนดการ
โครงการเปิดบ้านแปล-ล่าม
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม  2560  เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 503 อาคารบรมราชกุมารี
 
                    8.30 – 9.00 น.           ลงทะเบียน
                    9.00 – 9.15 น.           ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามฯ กล่าวต้อนรับ
                    9.15 – 9.45 น.           แนะนำหลักสูตร
                   9.45 – 10.45 น.          เสวนากับศิษย์เก่าสายการแปล
                                                ศิษย์เก่า: คุณยุทธชัย วิธีกล  คุณมณฑารัตน์ ทรงเผ่า
                                                และคุณนันทพร โพธารามิก
                                                ผู้ดำเนินการเสวนา: ผศ. ดร.แพร จิตติพลังศรี
                  
10.45 – 11.00 น.        รับประทานอาหารว่าง
 
11.00 – 11.45 น.        เสวนากับล่าม
                             วิทยากร: ผศ. ดร. นพ.ดำรงศักดิ์  บุลยเลิศ
                             ผู้ดำเนินการเสวนา: ผศ. ดร.หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์
 
11.45 – 12.00 น.        แนวทางการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร