สายการแปล_ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

 

 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)
ตารางสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (อาทิตย์ที่ 30 เมษายน - อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560)
รุ่น รหัสวิชา รายวิชา วัน เวลา นิสิต ตึก ห้อง ผู้สอน
17 2241621 TRAN STUD* อา. 30 เม.ย. 60 13.00-16.00 29 MCS 401/18 ผศ. สารภี แกสตัน
ศ.ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
รศ.ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง
17 2241623 TRAN RES TERM นิสิตส่งงาน
20

อ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
รศ. ปรีมา มัลลิกะมาส
รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล
อ.สมจิต จิระนันทิพร/อ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ
17 2241632 TRAN PRAC T-FL ส. 6 พ.ค. 60 9.00-12.00 19 MCS ชั้น 9 Lecturer R. Michael Crabtree
17 2241633 TRAN PRINT MED ส. 6 พ.ค. 60 13.00-16.00 21 MCS 401/17 ผศ.รัชนีโรจน์ กุลธำรง
อาจารย์ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์
อาจารย์วชิรา พงศ์พยัคฆ์
15,16 2241634 TRAN AV MED ส. 6 พ.ค. 60 9.00-12.00 21 MCS ชั้น 9 ผศ. สารภี แกสตัน
อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร
อาจารย์ปาริชาติ พุกผาสุก
รศ.จารุณี หงส์จารุ
15,16 2241637 TRAN LIT อา. 30 เม.ย. 60 13.00-16.00 12 MCS 401/18 อาจารย์สุดจิต ภิญโญยิ่ง
อ. ดร. ทองทิพย์ พูลลาภ
15,16 2241639 TRAN ASSESS EDIT นิสิตส่งงาน
21

คุณสุภาวดี โกมารทัต
คุณโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ
อาจารย์ มกุฏ อรฤดี
14,15,16 2241711 SPECIAL RESEARCH IA IA 47
IA STAFF

2241896 COMPREHENSIVE EXAM (ทฤษฎี) ส. 13 พ.ค. 60 9.00-12.00 22 MCS 401/18


COMPREHENSIVE EXAM ส. 13 พ.ค. 60 13.00-15.00
MCS 401/18


(ภาคปฏิบัติ :แปลสื่อสิ่งพิมพ์)COMPREHENSIVE EXAM อา. 14 พ.ค. 60 10.00-12.00
MCS 401/18


(ภาคปฏิบัติ : แปลธุรกิจ)COMPREHENSIVE EXAM อา. 14 พ.ค. 60 13.00-15.00
MCS 401/18


(ภาคปฏิบัติ : แปลกฎหมาย)COMPREHENSIVE EXAM อา. 14 พ.ค. 60 13.00-15.00
MCS 401/18


(ภาคปฏิบัติ : แปลวรรณกรรม)

MCS = อาคารมหาจักรีสิรินธร ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 1 : ศ. 28 เม.ย. 60
* คือ วิชาบังคับ # หากส่งสารนิพนธ์ไม่ทันกำหนด(รอบที่ 1) กรุณาแจ้งขอติด I ทาง ccti_2010@hotmail.com
เพื่อส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 2 : จ. 22 พ.ค. 60
## หากส่งไม่ทันรอบที่ 2 แน่ๆ กรุณารีบแจ้งติด U ทาง ccti_2010@hotmail.com ไม่เกินวันที่ 19 พ.ค. 60 เพื่อสามารถลงทะเบียนสารนิพนธ์ในช่วงกำหนดการลงทะเบียนปกติได้
###ขอสำเร็จการศึกษาทางอินเตอร์เนต www.reg.chula.ac.th : 13 ก.พ. - 24 มี.ค. 60