ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 18

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 18
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบียน 9.40 น.  ปฐมนิเทศ 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร
โปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และข่าวต่างๆ จากศูนย์การแปลและการล่ามฯ
ทางอีเมลของนิสิตและจากเว็บไซต์ศูนย์การแปลและการล่ามฯ อย่างสม่ำเสมอ  ขอบคุณค่ะ
       
นิสิตสามัญ      
  ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
  1 003 นางสาวรังสินี  บัวทอง
  2 004 นายสุทธิเดช  ถนอมบูรณ์เจริญ
  3 005 นางสาวเยาวลักษณ์  กงษี
  4 008 นายกรกช  เชื้อวงศ์
  5 010 นายโสภณ  ปทุมรัตน์วรกุล
  6 011 นางสาวกาญจนาภรณ์  พ่วงสุวรรณ
  7 012 นางสาวอมรรัตน์  อภิโชคไชย
  8 018 นายบดินทรเดชา  วิลามาศ
  9 019 นายศาศวัต  ฉิมนิกร
  10 020 นายกรณิศ  กาญจนมุสิก
  11 021 นางสาวนภัสวรรณ  ศรีสำอางค์
  12 022 นางสาวสิริกร  สังขพันธ์
  13 023 นางสาวทมวรรณ  เพ็งสถิตย์
  14 026 นายธันว์  พีรวุฒิ
  15 028 นางสาวเพ็ญอำไพ  พุ่มชูศรี
  16 030 นางสาวอัญชลี  โภคทวี
  17 031 นายภูดล  มนตรีสา
  18 035 นางสาวธันยพร  ดีสมสุข
  19 036 นางสาวบุณฑรา  ขุนพินิจ
  20 037 นางสาวนันทิชา  สันติเมธวิรุฬ
  21 039 นางสาวศศิกานต์  ปานเกตุ
  22 041 นางสาวฐานุตรา  ธีรสุภะเสฏฐ์
  23 042 นายชนะเทพ  แสงนุ่ม
  24 043 นางสาวนลิน  อารียา
  25 044 นางสาวจารวี  นิพนธ์กิจ
  26 047 นายนนทิวรรธน์  แพร่ไชยกูล
  27 048 นางสาวภคสิรี  ศุภเมธีสิริ
  28 049 นางสาวเบญญาภา  ลุนบุดดา
  29 051 นางสาวศิริธัญอร  ธาราวุฒิ
  30 052 นางสาวธนิชา  เสือวรรณศรี
  31 053 นางสาวณัฐนรี  วัฒนเวชรัตน์