ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 19

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2561
วันสอบคัดเลือก :  วันเสาร์ที่  12   พฤษภาคม  2561
เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้อง 301 ชั้น 3  อาคารมหาจักรีสิรินธร
วิชาสอบข้อเขียนของศูนย์การแปลฯ (ไม่อนุญาตให้ใช้พจนานุกรม)
  9.00 – 10.30 น. :  ทักษะภาษาไทย
11.00 – 12.30 น. :  ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
14.00 – 16.00 น. :  วิชาแปล (อังกฤษ – ไทย) 
ระเบียบในการสอบคัดเลือก
1. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
2. หากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากกำหนดเวลาเริ่มต้นสอบแต่ละวิชาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. จะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 30 นาทีแรกหลังจากเริ่มสอบ
4. โปรดแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครบนโต๊ะสอบเพื่อให้ผู้คุมสอบตรวจ
5. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมและเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
001 นาย วรัญญู ติรไพโรจน์
002 นางสาว สมใจ มันทะราช
003 นางสาว ศิริกมล ตาน้อย
004 นางสาว สุภาพัชร แสงโพธิ์แก้ว
005 นาย อาณัติ ศักดารณรงค์
006 นาย วารินทร์ โสภารักษ์
007 นางสาว เพ็ญศิริ ลักษณานันท์
008 นางสาว หรรษา ต้นทอง
009 นางสาว สุวรา หาญสิริเศรษฐ
010 นางสาว วิษมน มาลีรัตน์
011 ไม่ยื่นใบสมัคร
012 นาย มรุศ ชิงชนะ
013 นาย พันธ์ศักดิ์ ทองแย้ม
014 นาย ธีร์ สุวรรณะชฎ
015 นางสาว ปิยธิดา คำพิพจน์
016 นางสาว ศิริพร เพียรชอบธรรม
017 นางสาว สริตา บูรณะสัมฤทธิ
018 นางสาว อรสุดา ตันแก้ว
019 นางสาว ชลนาถ เต็งอินทร์
020 นางสาว วรัญญา พนางาม
021 นางสาว กมลรัตน์ บัวเนียม
022 นางสาว ดวงกมล ช่วยกุล
023 นาย ชัชวาลย์ ไพฑูรย์
024 นางสาว ดาริกา แก้วคอนไทย
025 นางสาว ทิพย์รัตน์ เลิศเมธา
026 นางสาว นารญา ถนอมสิงห์
027 นางสาว ธันยพร ศรีวิชัยลำพันธ์
028 นางสาว พนิตนุช สัจจมงคล
029 นาย ภัทร บุญกันภัย
030 นางสาว วิภาศิริ ก้องสมุทร
031 นาย กานนท์ ยศแผ่น
032 นางสาว จามีกร ศรีขันซ้าย
033 นางสาว ธัญญชล ลดาวัลย์
034 นางสาว พิชญา ลอยสรวงสิน
035 นางสาว วิรุฬกานต์ ปิตุเตชะ
036 เรืออากาศโท สุรเจตน์ บัวสูง
037 นางสาว ศรัญญา โลกนิยม
038 นางสาว แค พงศาสุขกำจาย
039 นางสาว มิรา อุไรกุล
040 นางสาว อรสุรางค์ แสงสมสุรศักดิ์
041 นางสาว ศศินิภา ศรีสุคนธรัตน์
042 นางสาว ภัคณัฏฐ์ ธีรโรจน์ชาลี
043 นางสาว อภิษฎา วินิจชัยนันท์
044 นาย สุพิสัณห์ ฝึกฝน
045 นาย กณิศ งามจินดาวงศ์
046 นาย วรัชญ์ณัฏฐ์ ถาวรวงษ์
047 นางสาว ณพัฐธิกา จุลเด็น
048 นางสาว ศิริพร อัศวธนไพศาล
049 นาย ชนชัย โชติแสงศรี
050 นางสาว ชมธาดา ปริเมธาชัย
051 นางสาว ณิชกานต์ อารีสิริรุ่งเรือง